BLESK2 - Varčujte s prenovo

Varčujte s prenovo

ČAS JE ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVB!

Zanimiv je podatek, da se je cena kurilnega olja od konca leta 2006 do začetka leta 2008 povišala za okoli 25%. Po kratkotrajnem padcu, zaradi krize cene ponovno rastejo. Potreba in pripravljenost varčevati z energijo še nikoli ni bila tako velika kot sedaj. Učinkovita raba energije postaja nuja. Potrebno je poudariti dejstvo da bo do leta 2020 skoraj nič energijska gradnja obveza za vse stavbe, za javne stavbe pa že do leta 2018. (Direktiva EBPD) Skoraj nič-energijska stavba je stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo. Za delovanje take stavbe zadošča energija iz obnovljivih virov, proizvedena na stavbi ali v bližini. V veljavi je tudi nov zakon o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki narekuje energijske minimalne zahteve (PURES-2 2010). V veljavi so tudi že energetske izkaznice, ki bodo podajale informacije o porabi energije v stavbi. Izdelati jo bo potrebno ob izgradnji nove stavbe ter ob prodaji ali oddaji v najem obstoječih stavb.

FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA 2013

V letu 2013 so že na voljo novi razpisi za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud in kreditov na katere se lahko občani, pravne osebe prijavimo ter ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobimo subvencije ali kredite za investicije v ta namen.

UKREPI: Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanem prostoru, toplotna izolacija fasade, vgradnja lesenega stavbnega pohištva (okna), vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stavbe na leseno biomaso, vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe….več ukrepov na www.ekosklad.si.

KDO LAHKO KANDIDIRA ZA NALOŽBE V STAVBAH?

  • 19SUB-OB13(VEČSTANOVANJSKE STAVBE)
  • 18SUB-OB13(STANOVANJSKE STAVBE) Vsaka fizična oseba, ki je investitor in lastnik nepremičnine oziroma ožji družinski član oz. najemnik s pisnim soglasjem lastnika.

NAJPOGOSTEJŠI VZROKI ZA ZAVRNITVE VLOG:

  • Naložba je ob oddaji vloge že izvedena
  • oprema ne ustreza tehničnim zahtevam javnega poziva
  • naložba ni ustrezno izvedena oz. je ni izvedel usposobljeni in registriran izvajalec.
  • stavba na kateri se je naložba izvajala, ni stanovanjska (npr. zidanica, drvarnica) oz. ni zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi.
  • vlogi je priložena neverodostojna dokumentacija.

 

TOPLOTA UHAJA SKOZI ZIDOVE!!!

Veliko gospodinjstev uporablja varčne žarnice ter vključijo pralni in pomivalni stroj šele ko sta polna. Z vodo varčujemo tako, da se raje odločimo za prhanje kot za kopanje in vse to je prav, vendar pri tem pozabljamo, da se najučinkovitejši prihranek energije skriva v zmanjševanju energije namenjene ogrevanju. 81,6 % celotne energije porabimo prav za ogrevanje.

Največji delež toplotne energije izgubljamo prav skozi ovoj stavbe. Na grafu so prikazane povprečne toplotne izgube skozi ovoj stavbe.

REŠITEV JE DOBRO IZOLIRAN OVOJ STAVBE.

TRI NAJPOMEMBNEJŠA UKREPA ZA ZMANJŠEVANJE TOPLOTNIH IZGUB!

1. TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE
Največji delež toplotnih izgub v stanovanjskih objektih (okoli 35%) predstavljajo izgube skozi slabo izolirane stene. Zato je vlaganje v izolacijo sten eden izmed najpomembnejših ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti stavb.
Toplotna izolacija fasade spada tudi v skupino ukrepov, ki jo subvencionira RS, v okviru EKO sklada. Pri naložbi kot je izolacija fasade znaša višina subvencije 25 % priznanih stroškov investicije.

2. TOPLOTNA IZOLACIJA PODSTREŠJA
Streha je že zaradi svoje velikosti pomemben dejavnik, ki vpliva na energetsko bilanco stavbe, saj se skoznjo pozimi izgublja skoraj tretjina vse izgubljene toplote, poleti pa skoznjo vdira nezaželena vročina. Toplotne izgube skozi neizolirano podstrešje znašajo tipično okoli 25% ali še več pri starejših stavbah.

Tudi toplotna izolacija podstrešja spada v skupino ukrepov, ki jih subvencionira RS v okviru EKO sklada v višini 25% priznanih stroškov investicije.

3. VGRADNJA NOVIH OKEN

Okna sicer zasedajo majhen delež celotne površine stavbe ne glede na to pa so velik vir toplotnih izgub saj predstavljajo tudi do 20% vseh toplotnih izgub. Dobro izolirana in zatesnjena okna pa niso pomembna samo za varčevanje z energijo ampak tudi za to ker soustvarjajo zdravo in ugodno bivanje. Pri vgradnji lesenega stavbnega pohištva nam v okviru EKO sklada pripada subvencija v višini 25% priznanih stroškov investicije.

 

PRIMER DOBRE PRAKSE

Prihranek do 70% pri stroških ogrevanja letno = toplotno izolacijska fasada + izolacija podstrešja+vgradnja novih oken.

Spodaj na sliki 1. je starejši objekt klasične dvodružinske stanovanjske hiše brez izolacije z prikazanimi letnimi povprečnimi stroški ogrevanja. Na sliki 2. pa strošek ogrevanja v letu 2012 po izvedeni energetski prenovi. Objekt se ogreva v kombinaciji drva, kurilno olje.

preslika
STANJE PRED ADAPTACIJO

– Neizolirane obodne stene objekta (350 m2)
– Neizolirano podstrešje (150m2)
– Stara okna površina (43,10 m2)
LETNI POVPREČNI STROŠEK OGREVANJA PRED IZVEDBO UKREPOV: 2.900 eur/letno

poadaptaciji

STANJE PO ADAPTACIJI: 2012

Izolacija obodnih sten z grafitnim stiroporjem NEO SUPER F deb. 12 cm 0,032 W/mK.
Izolacija podstrešja s CELULOZO v deb. 25cm 0,033W/mK.(naravna izolacija z odlično zrakotesnostjo .)
PVC okna (trojna zasteklitev, Ug 0,70 W/m2K, Ur 1,0 W/m2K)
STROŠEK OGREVANJA po izvedbi ukrepov: 920,00 eur/letno

[table id=1 /]

 

Z izvedbo ukrepov smo prihranili cca. 1.980 eur letno. S predpostavko, da bodo cene energentov v prihodnje še rasle se nam investicija lahko povrne v 8mih letih. V prihodnosti pa bo naš strošek za ogrevanje občutno manjši.